Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

1) Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Bodil Hoff er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne Strandgade. Bodil Hoff er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger vi har modtaget om dig, både fra dig selv og i nogle tilfælde fra 2. person. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Bodil Hoff / Kiropraktorerne Strandgade
Strandgade 93 A
3000 Helsingør
CVR nr.: 27795471
Telefon: 49217500
Mail: info@kirostrandgade.dk

2) Kontakt mulighed til dataansvarlig hos Kiropraktorerne Strandgade
Enten ved 1) mail: info@kirostrandgade.dk
Eller ved 2) brev: Strandgade 93 A, 3000 Helsingør, att: Bodil Hoff/ persondataansvarlig.
Eller ved telefon3) +45 49217500

3) Hvilke typer af personoplysninger indsamler/gemmer vi:
Vi behandler personoplysninger fra vores patienter.
Der indsamles tre kategorier oplysninger:
a) Almindelige personoplysninger (navn, adresse, kontaktoplysninger, familie, uddannelse og arbejde)
b) Følsomme personoplysninger (helbreds oplysninger (røntgen og UL og andre journaloplysninger) , i særlige tilfælde religionstilhørsforhold.)
c) Særlige personoplysninger: CPR nummer (kun DK)

4) Formålet med behandling af dine personoplysninger:
Formålet med at indsamle og gemme dine personoplysninger er først og fremmest til brug for undersøgelse/ diagnosticering og behandling hos Kiropraktorerne Strandgade, Helsingør. Her inkluderet: korrekt identifikation, kontakt oplysninger både på dig og dine pårørende. Til brug for afregning for den udførte behandling, både til Sygesikringen (regionernes afregningskontor), og eventuelle forsikringsselskaber. Til brug ved attester og erklæringer samt til kommunikation med eller henvisninger til andre sundhedsfaglige behandlere og sygehuse.

5) Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, herunder specifikt krav til journalens indhold §10.
Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter, i særlige tilfælde også uden dit samtykke, dog vil du blive informeret jvf. Sundhedsloven § 41, stk. 2
Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter jvf. Sundhedsloven § 42 a, stk. 2.
For så vidt angår indhentelse, opbevaring og videregivelse af oplysninger, er der tale
om behandling af ikke-følsomme oplysninger. Behandlingen vurderes at være omfattet af forordningens artikel 6, stk.1, litra c og/eller e.

For så vidt angår indhentelse, opbevaring og videregivelse af oplysninger, er der tale om behandling af følsomme oplysninger. Behandlingen vurderes at være omfattet af
forordningens artikel 9, stk. 2, litra f og/eller g.


6) Modtagere eller kategorier af modtagere:
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til Regionens afregningskontor/ Hovedstadens. Dette efter reglerne i overenskomsten.
Epikriser(sygehistorier) sendes til henvisende læge, eller i forbindelse med de specielle pakkeforløb hvori vi forpligter os til at informere egen læge om din tilstand og sygdomsforløb.
Røntgen og UL beskrivelser til egen læge eller anden relevant aktør.
Henvisninger til sygehusafdelinger (specielt i forbindelse med akut neurologisk udredning) og henvisning til parakliniske undersøgelse, så som røntgen, MR, CT og UL skanninger.
Forsikringer, herunder Sygeforsikringen Danmark, dog kun efter skriftligt samtykke
Kommunerne kan evt. bede om en status attest, dine personoplysninger videregives kun i forbindelse med samtykke fra dig.
Andre aktører i sundhedsvæsnet herunder fysioterapeuter, Ergoterapeuter, speciallæger, sundhedsplejerske etc., kun ved informeret samtykke.
Din familie kan også efter skriftligt samtykke fra dig få adgang til dine personoplysninger.

7) Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Vi opsamler primært dine personoplysninger fra dig selv, når vi optager en journal på dig. Det er frivilligt om du ønsker at afgive dine personoplysninger, men det kan få konsekvenser for din diagnosticering, undersøgelse og behandling hvis vi ikke modtager dine persondata.
Nogle gange indhenter vi oplysninger om dig via andre sundhedspersoner, sygehuse eller diagnostiske enheder. Dette gøres med samtykke fra dig.
Oplysningerne skal være relevante, hvilket betyder, at behandlingen ikke må omfatte personoplysninger, som ikke har sammenhæng med behandlingens formål. (f.eks. religion, seksuel orientering, politisk tilhørsforhold) .

8) Overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi overfører/deler ikke dine personoplysninger uden for EU eller EØS.

9) Opbevaring af dine personoplysninger:
Dine personoplysninger opbevares og behandles af vores databehandlere efter anvisning fra vores dataansvarlige. Vores databehandler er ClinicCare/SQL server.
Dine røntgen billeder lagres/opbevares/behandles på ekstern server ved KIRPAC
Persondata skal opbevare i min. 10 år, dette regnes fra den sidste optegnelse i journalen. Dette gælder også i tilfælde af patientens død. Ved evt. klagesag må patientoplysningerne opbevares så længe at en sådan sag verserer.
Røntgen optagelser skal opbevares i min. 5 år- beskrivelser af disse skal opbevares i min 10 år.
Hvis vi bliver opmærksom på brud på persondata bestræber vi os på agere efter datatilsynets retningslinjer indenfor 72 timer.

10) Automatiske afgørelser, herunder profilering:
Databeskyttelsesforordningen, berører automatiske afgørelser og profilering, og hvor den væsentligste regel er artikel 22.
På nuværende tidspunkt indgår dine persondata ikke i databaser hvor der sker automatisk afgørelser eller profilering. Hvis vi i fremtiden bliver pålagt at lave en sådan database vil vi søge samtykke fra dig først. Du har altid mulighed for at frabede dig automatisk afgørelser, og du har ret til at gøre indsigelse og kræve at en sådan afgørelse skal træffes af et menneske.

11) Retten til at kalde dit samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af din tidligere meddelte samtykke og frem til tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det først virkning fra dette tidspunkt.

12) Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger(indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (ret til at få rettelser): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig slettet. (dog vil det i nogle tilfælde kræve at de